نمایندگی هاست ویندوز ایران

Reseller Windows Pelan 1 Iran

فضا 5 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

Reseller Windows Pelan 2 Iran

فضا 10 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

Reseller Windows Pelan 3 Iran

فضا 20 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

5,000,000ريال
Monthly
2,000,000 Setup Fee
Order Now
Reseller Windows Pelan 4 Iran

فضا 30 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

5,000,000ريال
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
Reseller Windows Pelan 5 Iran

فضا 50 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 100 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

8,000,000ريال
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now