گواهینامه ی اس اس ال

گواهینامه معمولی مخصوص دامنه عمومی

قابل استفاده برای دامنه ی غیر ملی مانند
com, net, org
نصب رایگان بر روی هاست هایی که از تهران هاست خریداری شده باشند.
قابل نصب بر روی تنها یک دامنه

گواهی نامه معمولی مخصوص دامنه عمومی + wildcard

قابل استفاده برای دامنه ی غیر ملی مانند
com, net, org
نصب رایگان بر روی دامنه ی اصلی هاست هایی که از تهران هاست خریداری شده باشند.
قابل نصب بر روی تنها یک دامنه و تمام ساب دامنه های مربوط به آن دامنه

گواهی نامه معمولی مخصوص دامنه ملی IR

قابل استفاده برای دامنه ی ملی IR
نصب رایگان بر روی هاست هایی که از تهران هاست خریداری شده باشند.
قابل نصب بر روی تنها یک دامنه