نمایندگی هاست ویندوز ایران

Reseller Windows Pelan 1 Iran

فضا 5 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

Reseller Windows Pelan 2 Iran

فضا 10 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

Reseller Windows Pelan 3 Iran

فضا 20 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

Reseller Windows Pelan 4 Iran

فضا 30 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016

Reseller Windows Pelan 5 Iran

فضا 50 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 100 سایت
کنترل پنل پلسک
ویندوز 2016
اسکیوال سرور 2016