هاست دانلود آلمان

پلان 1 دانلود آلمان
 • 5 گیگ فضا
 • 150 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
 • Ngnix وب سرور
 • اروپا-آلمان محل سرور
پلان 2 دانلود آلمان
 • 20 گیگ فضا
 • 600 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
 • Ngnix وب سرور
 • اروپا-آلمان محل سرور
پلان 3 دانلود آلمان
 • 50 گیگ فضا
 • 1500 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
 • Ngnix وب سرور
 • اروپا-آلمان محل سرور
پلان 4 دانلود آلمان
 • 100 گیگ فضا
 • 3000 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
 • Ngnix وب سرور
 • اروپا-آلمان محل سرور
پلان 5 دانلود آلمان
 • 150 گیگ فضا
 • 4500 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
 • Ngnix وب سرور
 • اروپا-آلمان محل سرور